Κατόπιν ερωτημάτων που έλαβε η Διεύθυνσή μας σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ., σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.Σε συνέχεια της με αριθ. Φ1α/98666 /Δ4/13-06-2017 εγκυκλίου, οι μαθητές/τριες
των Γενικών Λυκείων οι οποίοι/ες επιθυμούν να μετεγγραφούν σε ΕΠΑ.Λ.,
υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης εντός των προθεσμιών που ορίζονται
σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Φ1α/98933/Δ4 ( Β΄2075 )Υ.Α. , αφού έχουν
ανανεώσει την εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω
μαθητές θα υπολογιστούν στο μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με την έναρξη του σχολικού έτους σε προθεσμίες που ορίζονται στις παρ10α,β του άρθρου 14 της ως άνω ΥΑ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ (1)

Advertisements