Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ       Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ   ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017                                              

Υ.Α. 94588/Δ2/09-06-2016 (ΦΕΚ 1670/Β΄/10-06-2016)

Υ.Α. 136680/Δ2/25-08-2016 (ΦΕΚ 2758/Β΄/01-9-2016)

Εγκύκλιος …

Advertisements