Πρόγραμμα Α΄Β΄ τάξης ΕΠΑΛ   (ΦΕΚ 1567/2-6-16)

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων  (3 ώρες)

   (Δημιουργώ και … μαθαίνω)

Πρόκειται για μια ζώνη «εκπαιδευτικής καινοτομίας» η  οποία για πρώτη φορά προτείνεται να εισαχθεί  εντός  ωρολογίου προγράμματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η οποία θα δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στους  μαθητές και στη σχολική μονάδα να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες, τόσο των μαθητών όσο και της τοπικής  κοινωνίας.

Η ζώνη αυτή θα καλύπτει γενικότερα θεματικά πεδία που θα αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή/-τριας και επιπλέον μέσα από αυτές τις «δημιουργικές δραστηριότητες» θα δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν και κενά σε διάφορα γνωστικά πεδία μαθημάτων και επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών.

Τα προγράμματα της Ζ.Δ.Δ. θα καθορίζονται με τη συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων/-ουσών, εκπροσώπων των μαθητών/-τριών της Α΄ τάξης και του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης. Κρίνεται, επίσης, σκόπιμο να  υλοποιούνται σε μικρότερες ομάδες μαθητών και όχι από ολόκληρα τμήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών πυρήνων έκφρασης και δημιουργίας  αλλά και η δυνατότητα επιλογής του μαθητή/-τριας.

Σκοπός αυτής της ζώνης είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και η αξιοποίηση των κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε χώρο  δημιουργίας. Στο πλαίσιο της  Ζ.Ζ.Δ. προωθείται η συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

Έρευνα στην Τεχνολογία  (2 ώρες)

(Ερευνώ και μαθαίνω)

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους μαθητές/-τριες σε επαφή τόσο με την ερευνητική μεθοδολογία όσο και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, την ιστορική της εξέλιξη αλλά και τη σημασία της στην κοινωνική και  οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας καθώς και των τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Δύναται να γίνει η αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού των Εργαστηριακών Κέντρων και των γνωστικών πεδίων όλων των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων. Κρίνεται επίσης σκόπιμο η υλοποίησή του να γίνεται σε μικρότερες ομάδες μαθητών με κοινά ενδιαφέροντα.

Σ.Ε.Π.- Ασφάλεια και υγεία στην εργασία / Πληροφορική (2/2)  4 ώρες

Μαθήματα Επιλογής

Ο μαθητής/-τρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από ένα σύνολο οκτώ μαθημάτων τα τρία μαθήματα,  τα οποία σχετίζονται με τους τομείς που θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει στη Β΄ Λυκείου και άπτονται των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων του. Μέσα από τον εργαστηριακό χαρακτήρα αυτών των μαθημάτων ο μαθητής/-τρια θα ενημερωθεί σχετικά με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε κάθε επαγγελματικό τομέα έτσι, ώστε παράλληλα με τον αναβαθμισμένο ρόλο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, να βοηθηθεί στη διαδικασία λήψης της απόφασης που πρέπει να λάβει στη Β΄ Τάξη.

 

Advertisements