Ετικέτες

electrician3

Η πιλοτική εφαρμογή της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα μηνών. Εφαρμόζεται: 1)«Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών στο ΕΠΑΛ Κορωπίουτομ. Ηλεκτρολογίας, εργαστήριο ΕΗΕ, επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας.  2) «Επιδοτούμενη εκπαίδευση στο χώρο εργασίας− Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ” ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες, που θα υλοποιηθεί στη ΔΕΗ.  Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουναποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας» και έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Οι απόφοιτοι  λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους.

Πρόσκληση

H Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους (ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ) κατόχους πτυχίου της ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» ή άλλων ειδικοτήτων του τομέα Ηλεκτρολογίας και της ειδικότητας «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» ή άλλων ειδικοτήτων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή της τάξης μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ  και στο 2ο ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣαντίστοιχα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νσηhttps://www.minedu.gov.gr/

 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων  

από Τρίτη  24 Μαΐου έως Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 24:00.

Παραταση Αιτήσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΠΙΛΟΤΙΚΟ_ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ…….

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

Υπεύθυνη δήλωση για ηλ. υποβολή

Ενημερωτικό για επιχειρήσεις

Ενημερωτικό για μαθητευόμενους

ΚΥΑ: Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας (ΦΕΚ 1371Β)

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Advertisements